Privacy beleid

PRIVACY BELEID

 

INLEIDING

Bij Patricia, Praktijk voor Shiatsu respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten. Bij de uitvoering van haar activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens dan ook van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij hou ik mij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Patricia Kock, Shiatsu therapeut en eigenaar van de eenmanszaak “Bij Patricia, Praktijk voor Shiatsu”, KvK nummer : 30278637.

 

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct iets over een persoon zeggen en op een bepaalde manier herleidbaar zijn tot een persoon.

Je deelt persoonsgegevens met mij als je cliënt bent in mijn praktijk, als je informatie bij mij opvraagt of als je contact met mij hebt. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je naam, je telefoonnummer en je e-mailadres. Maar ook je gezondheidsgegevens zijn persoonsgegevens.

 

 

WELKE GEGEVENS VERZAMEL IK EN WAAROM?

Hieronder lees je welke gegevens ik verzamel en voor welk doel ik dat doe. Voor deze doelen geldt dat verstrekking en verwerking van je persoonsgegevens verplicht zijn. Deze verplichting geldt niet voor doelen waarvoor ik je apart om toestemming vraag.

De door jou verkregen toestemmingen  leg ik vast in een Privacy Verklaring, deze wordt opgenomen in je dossier. 

 

Welke persoonsgegevens worden verzameld

Ik verwerk je persoonsgegevens omdat je een cliënt bent in mijn praktijk en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt waarbij ik mij beperk tot enkel die persoonsgegevens die nodig zijn voor een goede praktijkvoering.

Hierbij gaat het om de volgende “gewone” persoonsgegevens :

 • Naam, adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Geboortedatum

 

Maar ook om de volgende “bijzondere” persoonsgegevens :

 • Gezondheid
 • Overige persoonlijke gegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

 

Bij minderjarigen jonger dan 16 jaar ook :

 • Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders
 • Schriftelijke toestemming tot behandeling van beide ouders
 • Huisarts (indien in belang van de behandeling)

 

Waarom worden je persoonsgegevens vastgelegd

Als complementaire zorgverlener zijn op mijn werk van toepassing :

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
 • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
 • Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Beroepscode van mijn beroepsverenigingen (Zhong en Shiatsu Vereniging Nederland (SVN))
 • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
 • Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB)

Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik je persoonsgegevens vastleg.

 

Doeleinden waarvoor je persoonsgegevens worden vastgelegd

Dossierplicht

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een medisch dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden, indien nodig, in dit dossier gegevens opgenomen die voor behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na expliciete toestemming van jou, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijv. je huisarts.

 

Bewaartermijn

Je gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking of op grond van wettelijke bewaartermijnen. Vanuit de WGBO dien ik je medisch dossier 15 jaar te bewaren. Voor minderjarigen geldt dat het dossier 15 jaar vanaf 18-jarige leeftijd bewaard moet blijven.

Vanuit de belastingdienst geldt een bewaarplicht van 7 jaar voor financiële gegevens.

 

Beroepsgeheim

Als therapeut heb ik op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

 

Minderjarigen

Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO geldt voor minderjarigen het volgende :

 • Bij kinderen tot 12 jaar is toestemming van ouder(s) met gezag / voogden vereist. Toestemming van het kind is niet nodig, maar het kind heeft wel recht op informatie.
 • Bij jongeren van 12 tot 16 jaar is de toestemming van de ouder(s) met gezag / voogden en van de jongere zelf vereist.
 • Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling.
 • Ouder(s) hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling.
 • Wilsbekwame jongeren van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.
 • Jongeren vanaf 16 jaar beslissen zelfstandig en hebben een zelfstandig recht op informatie.

 

Vóórafgaand aan behandeling van minderjarigen wordt er een behandelovereenkomst getekend waarin de verkregen toestemmingen worden vastgelegd. Deze behandelovereenkomst wordt opgenomen in het dossier.

 

Financiële administratie

Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor mijn financiële administratie zodat ik een factuur kan opstellen.

 

Bereikbaarheid

In je dossier staan ook je contactgegevens zoals telefoonnummer en emailadres.

Je telefoonnummer wordt enkel gebruikt m.b.t. het wijzigen, annuleren of verifiëren van gemaakte afspraken in de volgende situaties:

 • Indien er sprake is van een urgente situatie of overmacht waardoor ik mijn afspraak met jou niet kan nakomen.
 • Je zonder berichtgeving afwezig bent op een afspraak.
 • Indien je niet bereikbaar bent in bovenstaande situaties en er geen mogelijkheid bestaat tot het inspreken van een voicemail wordt je via een Sms-bericht op de hoogte gebracht.
 • Indien je met mij contact legt via een WhatsApp bericht en mij om een reactie terug vraagt.

Je e-mailadres zal alleen met jouw toestemming worden gebruikt voor onderstaande doeleinden:

 • Versturen van een bevestiging of wijziging van je afspraak.
 • Om je te informeren over relevante wijzigingen m.b.t praktijkvoering of behandeling.

 

 

WELKE GEGEVENS WORDEN DOOR DERDEN VERWERKT

Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.

De gegevens uit je dossier kunnen eventueel ook voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Om andere zorgverleners te informeren indien nodig of gewenst. Bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uiteraard alleen met expliciete toestemming van jou.
 • Voor het bespreken van casuïstiek uit de praktijk met collega’s of in intervisiegroepen. Dit gebeurt altijd anoniem en onherkenbaar en ook alleen met jouw expliciete toestemming.

Indien je de factuur die je ontvangt ter declaratie indient bij je zorgverzekeraar dan vraagt je zorgverzekeraar om de onderstaande gegevens :

 • Uw naam, adres en woonplaats.
 • Uw geboortedatum.
 • De datum van de behandeling.
 • Een korte omschrijving van de behandeling : Consult Shiatsu, prestatiecode 24102
 • De kosten van het consult.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst hierover informeren en expliciet om toestemming vragen.

 

 

WELKE RECHTEN HEB JE OVER JOUW PERSOONSGEGEVENS

Recht op inzage, wijziging en aanvulling

Je heeft het recht om te vragen welke gegevens ik van je heb en om deze gegevens in te zien, te wijzigen of aan te vullen.

Recht op verwijdering

Je hebt het recht om een eerder afgegeven uitdrukkelijke toestemming in te trekken en jouw gegevens te laten verwijderen.

Recht op bezwaar of indienen van een klacht

Indien je bezwaar maakt tegen de verwerking van je persoonsgegevens dan dien ik te stoppen met het verwerken van je gegevens.

Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid)

Dat betekent dat je het recht hebt de gegevens die ik van je heb te ontvangen in een computerbestand zodat ze makkelijk te herbruiken zijn of door te sturen zijn naar een andere organisatie.

 

Uitoefenen van je rechten

Wanneer je een van je rechten wilt uitoefenen kun je een e-mail sturen naar info@bijpatricia.nl

Je zult van mij een ontvangstbevestiging ontvangen waarna ik het verzoek in behandeling zal nemen. Je kunt alleen een verzoek indienen voor jezelf. Verzoeken van derden worden niet in behandeling genomen (je kunt dus niet voor een ander om bijvoorbeeld inzage vragen).

 

Mijn reactie

Uiterlijk één maand na ontvangst van je verzoek ontvang je van mij een reactie. Mocht je het niet eens zijn met mijn reactie, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit kan via de onderstaande link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

BEVEILIGING VAN JE GEGEVENS

Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Mocht je toch van mening zijn dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik van je gegevens wordt je verzocht om contact met mij op te nemen via info@bijpatricia.nl

 

GEBRUIK VAN COOKIES

De website www.bijpatricia.nl van Bij Patricia, Praktijk voor Shiatsu maakt geen gebruik van cookies.

 

Contactgegevens “Bij Patricia, Praktijk voor Shiatsu”

 • Contactpersoon : Patricia Kock
 • Praktijkadres : Allemanswaard 7, 3958 KA te Amerongen
 • Telefoon : 06 44 99 50 44
 • E-mail : info@bijpatricia.nl
 • Website : www.bijpatricia.nl

 

Registraties

 • KvK : 30278637
 • AGB code praktijk : 90051445
 • AGB code zorgverlener : 90042656
 • Licentienummer ZHONG : 3009670101081
 • Licentienummer SVN : 2017019
 • Licentienummer RBCZ : 509668R
 • Lid Koepel Alternatieve Behandelwijzen

 

Ik behoud het recht om de inhoud van dit privacy beleid te wijzigen.

 

© Patricia Kock, Mei 2019